Η οικοδομική Άδεια είναι διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις. Εκδίδεται πλήν εξαιρέσεων από τα αρµόδια πολεοδοµικά Γραφεία της χώρας, είτε αυτά ανήκουν στο ΥΠΕΧΩ∆Ε είτε στην Τοπική αυτοδιοίκηση Α΄και Β΄ βαθµού.

Κάποιες  εργασίες δεν απαιτούν την έκδοση μίας κανονικής οικοδομικής αδείας αλλά την έκδοση μίας αδείας ‘μικρής κλίμακας’.

Η εταιρία ΕΞΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκπόνηση όλων των μελετών για την έκδοση της οικοδομικής αδείας που απαιτείται σύμφωνα με τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν στο έργο σας.

 • Αρχιτεκτονική Μελέτη.
 • Στατική μελέτη.
 • Τοπογραφική μελέτη
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.
 • Μελέτη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
 • Μελέτη φωτοτεχνίας.
 • Μελέτη θερμικών απωλειών και θέρμανσης.
 • Μελέτη κλιματισμού-αερισμού.
 • Μελέτη πυρασφάλειας.
 • Μελέτη καύσιμου αερίου.
 • Μελέτη ανυψωτικών συστημάτων, π.χ. ανελκυστήρα.
 • Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
 • Μελέτη χρονικού προγραμματισμού.