Η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (κατά το Άρθρο 29 του Ν. 4495/2017) είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντί της κανονικής άδειας οικοδομικής σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, με την προϋπόθεση οι εργασίες αυτές να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και ο προϋπολογισμός του εκάστοτε έργου να μην ξεπερνά τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000,00) ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις οικοδομικών εργασιών που απαιτούν έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας:

 1. η κατασκευή ανελκυστήρα .
 2. κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή σε Ζ.Ο.Ε., καθώς και σε οικισμούς προϋφιστάμενους του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 223) και οικισμούς οριοθετημένους µε το από 24. 5.1985 π.δ.
 3. τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται κατάθεση σχεδίου και φακέλου ασφάλειας και υγείας του έργου µε ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή
 4. εργασίες εξωτερικών χρωματισμών ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων µε χρήση ικριωμάτων.
 5. κατασκευή πέργκολας επιφάνειας άνω των πενήντα (50) τ.µ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων. Σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες επιβάλλεται η έγκριση εργασιών δόμησης µμικρής κλίμακας ανεξαρτήτως επιφάνειας.
 6. εσωτερικές διαρρυθμίσεις (πχ. καθαίρεση τοίχων), µε την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.
 7. τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.
 8. συντήρηση και επισκευή στεγών µε χρήση ικριωμάτων.
 9. περίφραξη µε πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμά, σε οικόπεδα µη ρυµοτοµούµενα σε εντός σχεδίου περιοχές.
 10. ανακατασκευή στέγης, µε υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου µμηχανικού.
 11. λειτουργική συνένωση χώρων εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των κτισμάτων μετά τις προβλεπόμενες διαρρυθμίσεις.
 12. επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή τη διάνοιξη νέων ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικό.

Τονίζονται τα ακόλουθα:

 • Η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας είναι δώδεκα (12) μήνες
 • Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της έγκρισης εντός του ανωτέρω διαστήματος η διάρκεια ισχύος της Έγκρισης Εργασιών δύναται να παραταθεί για έξι (6) μήνες ακόμη μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και αιτιολογημένη έκθεση ιδιώτη μηχανικού.
 • Όταν οι εργασίες αφορούν σε κοινόχρηστους / κοινόκτητους χώρους του ακινήτου απαιτείται να προσκομίζεται έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει εξασφαλιστεί η σχετική συναίνεση των συνιδιοκτητών, με ευθύνη του ενδιαφερομένου
 • Σε περίπτωση νομίμως συνιστάμενων αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών με τμήματα αποκλειστικής χρήσης , εφόσον πρόκειται για αυτοτελή κτήρια δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών του ακινήτου με την επιφύλαξη τυχόν υπάρχουσας ειδικής πρόβλεψης σε κανονισμό ιδιοκτησίας. Διαδικασία για την Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας Οι αιτήσεις για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας υποβάλλονται ηλεκτρονικά με ευθύνη του υποβάλλοντος μηχανικού και η έγκριση εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων.Το έντυπο της έγκρισης με το σχετικό αριθμό δημοσιεύεται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.