Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ενός ακινήτου, τον οποίο, υποβάλλοντάς τον, καταγράφεται και παρακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου και τυχόν μεταβολές της σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017).

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εξαιρουμένων των μισθώσεων. Αφορά όλα τα ακίνητα που έχουν ανεγερθεί ή ανεγείρονται με οικοδομική άδεια, όπως επίσης και όλα τα τακτοποιημένα ακίνητα.

Το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας, εκδίδεται από τον ιδιώτη μηχανικό τον οποίο ορίζει και εξουσιοδοτεί ο ιδιοκτήτης, και φέρει μοναδικό αριθμό. Σε όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα ισχύει η διενέργεια ελέγχου και επανελέγχου στον χρόνο που θα οριστεί ανάλογα με την κατηγορία του ακινήτου.