ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η οικοδομική Άδεια είναι διοικητική Πράξη που επιτρέπει την εκτέλεση, σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδοµικών εργασιών που προβλέπονται στις µελέτες που τη συνοδεύουν, εφόσον οι εργασίες αυτές είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες διατάξεις...

Περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για την έναρξη της λειτουργίας κάθε καταστήματος οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται πρώτα η έκδοση «Άδειας Λειτουργίας»...

Περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Είναι η διαδικασία κατά την οποία όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώματος τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή του...

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (κατά το Άρθρο 29 του Ν. 4495/2017) είναι απαραίτητο να εκδοθεί αντί της κανονικής άδειας οικοδομικής σε περιπτώσεις όπου το εύρος των εργασιών είναι περιορισμένο σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες που συντάσσει ιδιώτης Μηχανικός, ...

Περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων: ...

Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέτρα πυροπροστασίας προβλέπονται από τη νομοθεσία κάθε χώρας κατά την μελέτη και κατασκευή ενός κτιρίου και αποβλέπουν αφενός στην πρόληψη του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στο κτίριο και αφετέρου στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί...

Περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Στην Ελλάδα η νομιμοποίηση ακινήτων αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα. Μέχρι σήμερα έχουν θεσπιστεί πολλοί νόμοι που αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση ακινήτων. Σε ισχύ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο νόμος 4495/17, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν.4178/13, ο οποίος νομιμοποιεί ή ρυθμίζει για 30 έτη τυχόν αυθαιρεσίες που υπάρχουν στην ιδιοκτησία σας...

Περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ενός ακινήτου, τον οποίο, υποβάλλοντάς τον, καταγράφεται και παρακολουθείται η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου και τυχόν μεταβολές της σύμφωνα με τον νόμο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος 4495/2017 (ΦΕΚ A167/3.11.2017)...

Περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Η τοπογραφία είναι η μελέτη και η καταγραφή του σχήματος και των χαρακτηριστικών στοιχείων της επιφάνειας του εδάφους και εμπίπτει στο επιστημονικό αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού. Το Τοπογραφικό Διάγραμμα απεικονίζει το τελικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης που περιλαμβάνει τις γνώσεις και την έρευνα του Μηχανικού, τις επίγειες μετρήσεις και την εργασία γραφείου για την απόδοση αυτών σε σχέδιο...

Περισσότερα