Για την έναρξη της λειτουργίας κάθε καταστήματος οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται πρώτα η έκδοση «Άδειας Λειτουργίας». Τα τελευταία χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο των Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος άλλαξε και πλέον ο ενδιαφερόμενος απλά γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας καθώς και όλα τα στοιχεία της επιχείρησής του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Notify Βusiness” αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει την αντίστοιχη Βεβαίωση Εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον οποίο εγκαθίσταται το κατάστημα. Η διαδικασία αυτή λέγεται «Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.

Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη άδεια. Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες επιμέρους εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σχέδια κ.λπ.)